تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
جامعه شناسی/الهیات 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 
خارج