سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
1371/01/01 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی نراق 
عضو هئیت علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
موسسه انتظار نور 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی